แสดง 7 รายการ

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Deep Contour

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Linear Slot

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Opposed Blade Volume Damper

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Reflection Air Grille

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

ตะแกรงระบายอากาศ (Return Air Grill)

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

ตะแกรงระบายอากาศเพดาน (Ceiling Diffuser)

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

หัวจ่ายแอร์ หรือ หน้ากากลมส่งแอร์