Cooling Pad

“สภาพแวดล้อมที่ดีช่วยเพิ่มผลผลิต”
ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยของเซลเด็ค ได้รับเลือกให้ใช้งานในอาคารปศุสัตว์และการเพาะปลูกแบบเรือนกระจกทั่วโลกด้วประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำแต่มีความคงทนสูง สามารถควบคุมสภาพอากาศให้เหมาสมอย่าง สม่ำเสมอและถูกสุขอนามัย ทั้งฟาร์มไก่ไข่และฟาร์มไก่เนื้อจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การติดตั้งระบบทำความเย็นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการเลี้ยงโดยไม่มีการควบคุมอากาศและยังช่วยให้ไข่มีคุณภาพและน้ำหนักดีขึ้น นอกจากนี้เซลเด็คก็สามารถปรับอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 22-28c และความชื้นสัมพันธ์อยู่ที่ 50-80% เพื่อใช้ในการปลูกผัก, ผลไม้, ไม้ดอก,ไม้ประดับ ได้อย่างเหมาะสม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: