FACE SHIELD หน้ากากใส ป้องกันละอองฝุ่น เชื้อโรค หมอกควัน สารคัดหลั่ง

FACE SHIELD หน้ากากใส ป้องกันละอองฝุ่น เชื้อโรค หมอกควัน สารคัดหลั่ง
การป้องกัน 180 องศา สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันหมอกควัน ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันสารคัดหลั่งจากการไอ หรือ จาม(น้ำมูก น้ำลาย)
แม้ว่าหมดโควิทเมื่อไหร่ท่านก็ยังต้องการใช้อยู่เพราะลูกหลานท่าน
ต้องไปโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/เดินเข้าภายในโรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า ท่านเชื่อได้อย่างไรว่าโควิทหมดไปจริง ขอภาวนาอย่าให้
เกิดกับครอบครัวท่านเลย ฉะนั้นเฟสชิลแบบแว่นตา(แบบดาราใส่)
ยังมีความจำเป็นต่อท่านมาก

หมวดหมู่: