แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ Pocket Filter

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ Regid Cell Type

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ V-bank Type Medium Efficiency Filter

แผ่นกรองอากาศ มีเดียมฟิลเตอร์

แผ่นกรองอากาศ SL – SERIES MINIPLEAT FILTER

แผ่นกรองอากาศ เฮป้าฟิลเตอร์

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Ulpa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

V-bank Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Module Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Mini Pleat Type Hepa Filter

เฮป้าฟิลเตอร์ (Hepa Filter)

Separator Type Hepa Filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น

แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / Aluminium Filter

Replaceable Pleated Filter

แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / Aluminium Filter

Aluminium Filter with frame

แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / Aluminium Filter

Aluminium Roll

แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / Aluminium Filter

Pre filter with paper frame

แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / Aluminium Filter

Panel Filter

วัสดุฟิลเตอร์

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Filter Pack Type ULGH

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Poret / Spong

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

PP Net

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Washable PP Media

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Nylon

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Wire Mesh SUS

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Pleated Cardboard Filter

วัสดุฟิลเตอร์ (Filter Media)

Glass Fiber Filter

กรองของเหลว

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Filter Cloth For Filter Press

กรองของเหลว (Liquid Filter)

SUS Housing Bag Filter

กรองของเหลว (Liquid Filter)

ARKAL Filtration Systems & Applications

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Filter Cartridge Systems

กรองของเหลว (Liquid Filter)

Cartridge Filter Housings

คาร์บอนฟิลเตอร์

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Carbon Roll

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Disposable Carbon

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Extruded Activated Carbon

คาร์บอนฟิลเตอร์ (Carbon Filter)

Granular Activated Carbon Filter

กระดาษกรอง & กรองน้ำมัน

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Cleaner Triple-R

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Coolant Filter

Paper Filter | Oil Cleaner

Oil Cleaner

ไส้กรอง-กรองอากาศ

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Spun Bonded Polyester Air Filter Cartridge

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Compressor Air Filter

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

M-Plus Compressed Air Filters M Series

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Cartridge Filter

ไส้กรอง & กรองอากาศ (Cartridge Filter & Compressor Air Filter)

Cellulose Filter Cartridges

กรองฝุ่น

กรองฝุ่น (Dust Collector)

ถุงกรอง (Bag Filter)

กรองฝุ่น (Dust Collector)

Filter Bag Cage

กรองฝุ่น (Dust Collector)

ถุงกรอง (Bag House)

กรองฝุ่น (Dust Collector)

Dust Collector Balloon Type

ตะแกรง-ช่องลมระบายอากาศ

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Reflection Air Grille

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Linear Slot

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Deep Contour

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

Opposed Blade Volume Damper

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

ตะแกรงระบายอากาศ (Return Air Grill)

ตะแกรง ช่องลม ระบายอากาศ (Air Return Grille & Ceiling Diffuser)

ตะแกรงระบายอากาศเพดาน (Ceiling Diffuser)

สินค้า อื่นๆ

อื่นๆ (Others)

Holding Frame

อื่นๆ (Others)

Pulse Valve

อื่นๆ (Others)

Air Slide Canvas

อื่นๆ (Others)

Film & Bags Kraft Paper

อื่นๆ (Others)

Baffle Stainless Filter

อื่นๆ (Others)

Cooling Pad

ระบบบำบัดอากาศ

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Mist & Carbon Absorber System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Dry & Washer Water Spray Booth

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Silo System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Fabrication Installation and After Service

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Dust Collector System

ระบบบำบัดอากาศ (Air Pollution Control System)

Wet Scrubber System

ทีมติดตั้ง, ทดสอบและดูแลระบบ

ทีมติดตั้ง, ทดสอบและดูแลระบบ

ทีมติดตั้ง, ทดสอบและดูแลระบบ